Riyadhush Shalihin Bab 56 : Menahan Rasa Lapar - Ustadz Dr Syafiq Riza Basalamah MA